Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

Jak se v Domě na půl cesty žije

Služba je spojena s poskytnutím dočasného bydlení a sociálního tréninku, který je zaměřen na rozvoj psychosociálních dovedností uživatele. Snahou je vést uživatele k získávání takových praktických dovedností a pracovních návyků, aby byli schopni postarat se sami o sebe a postupně se zapojili do samostatného života.

Dům na půl cesty se nachází v centru města Havlíčkův Brod. Odborné pracovny spolu s dílnou ručních prací se nacházejí na adrese Beckovského 1882. Uživatelé jsou ubytováni ve dvou samostatných jednotkách o velikosti 3 + 1 v bytových zástavbách v centru města Havlíčkův Brod. Celková kapacita služby je 8 lůžek. Byty jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Soukromým prostorem uživatele je jeho pokoj, ostatní prostory bytu jsou společné. Uživatelé si sami zajišťují stravu i úklid soukromých prostor, společné prostory uklízí dle týdenního rozpisu. 

Předpokladem vstupu zájemce o službu je dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace.

Před uzavřením smlouvy o poskytování služby DPC, je již při vstupním pohovoru žadatel o službu srozumitelným způsobem seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování služby, s kalkulací za tyto služby, se svými právy a povinnostmi, poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.

Poskytovatel postupuje při uzavírání smlouvy tak, aby žadatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy. Smlouva je oboustranná, písemná, ve 2 stejnopisech (1 náleží uživateli). Smlouva o poskytování služby DPC se uzavírá na dobu určitou, zpravidla nepřevyšující 1 rok. V případě potřeby lze prodloužit, každý případ je individuálně posouzen.

Při podpisu smlouvy je již zřejmé, že se obě zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Uživatel má právo uzavřenou smlouvu o poskytování služby měnit na základě oboustranné dohody s poskytovatelem služby (písemným dodatkem). Přílohou smlouvy o poskytování služby je individuální plán, ve kterém je specifikován rozsah, způsob, podmínky poskytování sociální služby; Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů; Domovní řád, ve kterém jsou uvedeny další povinnosti uživatele související s poskytováním služby DPC; dále Inventární soupis, Přehled sankcí a Protokol o předání při nástupu do služby.

 

Ukončení poskytování služby

- Ukončení služby ze strany uživatele:

a) Naplnění stanovených cílů. V případě naplnění stanovených cílů je služba ukončena v předem dohodnutém termínu.

b) Uplynutí platnosti smlouvy o poskytování služby. V případě uplynutí platnosti smlouvy je služba ukončena v termínu dojednaném ve smlouvě.

c) Ze strany uživatele bez udání důvodu. V případě, že uživatel požádá o ukončení služby, je služba ukončena v předem dohodnutém termínu. Pokud uživatel žádá o okamžité ukončení, je mu vyhověno, lhůta pro administrativní ukončení služby činí 3 pracovní dny.

 

- Ukončení služby ze strany poskytovatele:

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

a) Sankčně - Okamžité ukončení poskytování služby: jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje:

 1. vyhrožování nebo napadení pracovníka
 2. užití jakéhokoliv násilí (i verbálního), šikana
 3. přechovávání nelegálních návykových látek, střelných či jiných zbraní
 4. šíření poplašných zpráv
 5. neomluvená nepřítomnost uživatele po dobu 7 kalendářních dnů

Při porušení bodů 1 - 5 je poskytování služby ukončeno okamžitě. Uživatel je povinen opustit. Lhůta pro administrativní ukončení jsou 3 pracovní dny, ve kterých se s uživatelem domluví na administrativním ukončení služby.

 1. nesplnění jedné z podmínek: evidence na ÚP, zaměstnání, denní studium do 5 dnů nebo jak bylo stanoveno
 2. způsobení přestupku dle přehledu sankcí v době podmínečného ukončení služby

Z důvodů uvedených v bodech 6) až 7) je výpovědní lhůta 5 pracovních dnů nebo 10 pracovních dnů u osob s nezletilými dětmi.

 

b) Odvoláním Kvalifikovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů a vedením dokumentace v plném rozsahu. Poskytování služby je ukončeno okamžitě, služba nemůže být poskytována anonymně. Služba v tento den končí, lhůta pro administrativní ukončení jsou 3 pracovní dny.

 

c) Pokud nebude poskytovatel schopen zejména z provozních, odborných, ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu DPC. Výpovědní lhůta činí 30 pracovních dní.

 

Služba DPC nemůže být poskytována anonymně.

Procesem Domu na půl cesty je nazván sled činností vedoucích k tomu, aby uživatel služby získal psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění stanovených cílů a integraci uživatele, například:

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování 

  - ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

  - vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

  - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 • sociálně terapeutické činnosti

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

- aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostíPoskytnutí ubytování
Ubytování je poskytováno ve dvou bytech velikosti 3+1 (2-lůžkových pokojích) na adrese Trčkova ul. 290 a Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod. Byty jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech. Soukromím prostorem uživatele je jeho pokoj, ostatní prostory bytu jsou společné. Uživatelé si sami zajišťují stravu i úklid soukromých prostor a společné prostory uklízí dle týdenního rozpisu.

 

Sociální poradenství (je činnost, která je poskytována uživateli v rámci poskytované služby, a při které je uživateli poskytnuta základní podpora a informace umožňující řešení jeho situace)

Poskytuje:

 • informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace
 • informace o možnostech a místech při čerpání sociálních dávek
 • informace o základních právech a povinnostech uživatele
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a v oblasti vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání všedních záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (např. s rodinou...)
 • informace ke zmapování a rozvoji vlastních schopností, celkovému zkvalitnění a rozvíjení smysluplného a důstojného života
 • pomoc při vedení domácnosti a výchově dětí

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Je pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění uživatele. Dále podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.


Sociální dovednosti: 
Aby uživatel obstál v podmínkách běžného života, potřebuje pomoci získat řadu konkrétních dovedností, např: 

 • jak najít informace potřebné k uzavírání smluv a jak je používat
 • jak jednat na úřadech a dalších místech
 • podpora při zvládání výchovy dětí v rodině
 • podpora při dokončení studia, zvyšování si vzdělání
 • nácvik konkrétních situací, se kterými se uživatel setkává
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • podpora v oblasti partnerských vztahů
 • podpora při získávání návyků, které souvisí s nástupem do práce
 • vedení a údržba domácnosti a osobních věcí
 • nácvik vaření
 • podpora v hospodaření s penězi


 

Pracovní dovednosti:

Vedou k tomu, aby uživatel svou roli zaměstnance úspěšně zvládl. Nácvik pracovních dovedností přispívá k tomu, aby uživatel získal řadu pracovních dovedností a zařadil se na trhu práce.

 

Trénink dovedností:

Rozvíjí finanční gramotnost, vedení domácnosti, komunikaci s úřady, vyplňování potřebných dokumentů, atd.

 

Doprovázení:

Nabízejí pracovníci uživatelům služby v obtížných a zátěžových situacích. Míra doprovázení se s délkou poskytované služby snižuje, až dochází k úplnému osamostatnění uživatele.

 

Sociálně-terapeutické činnosti:

Mají za úkol vytržení uživatelů ze stereotypu prostředí, skupinová psychoterapie a poradenství, smysluplné trávení volného času, rozšiřování zájmů a rozvoj osobnosti.

 

Výchovné a vzdělávací činnosti:

Jsou nabízeny formou výcvikových a výukových seminářů.

 

Pomoc při obstarávání osobních záležitostí

 

Pomoc při hledání práce a bydlení

 

Terapeutická podpora

 

PRACOVNÍ TÝM DPC TVOŘÍ
    Vedoucí služby: Mgr. Lenka Dlouhá
    Psychoterapeut: Bc. Filip Brož 
    Sociální pracovnice: Mgr. Lenka Nedbálková
    Pracovník v sociálních službách: Zdenka Malinová

PRACOVNÍ DOBA 
Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní služby jsou poskytovány v pracovních dnech v obvyklou pracovní dobu (přechodně), případně dle individuální dohody.

Pondělí 7.00 - 16.30

Úterý 7.30 - 15.30

Středa 7.00 - 16.30

Čtvrtek 7.30 - 16.00

Pátek 7.30 - 14.30


Aktivity projektu Dům na půl cesty Havlíčkův Brod podporují: 

Evropský sociální fond Kraj Vysočina Nadační fond Tesco Nadační fond Albert

 

Služba je spolufinancována z projektu 

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina,
individuální projekt IV
.

Aktuality

Získali jsme Cenu kvality
08. 11. 2018
Nové Krizové centrum v Žamberku
25. 10. 2018
Spolu a včas ohroženým dětem
16. 10. 2018
Informační zpravodaj Pardubického kraje s Milanem Štorkem
09. 10. 2018
Anatomické panenky od Terezie Dobrovolné
30. 09. 2018
Výroční zpráva za rok 2017
25. 09. 2018

» Archiv aktualit «


Chci dostávat aktuality na e-mail
Jméno:
E-mail:

Řekli o nás


Naši partneři

 • Nadace ČEZ

  Nadace ČEZ
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Siemens

  Siemens
 • Nadace J&T

  Nadace J&T
 • Elektrárny Opatovice, a.s.

  Elektrárny Opatovice, a.s.
 • TESCO STORES ČR a.s.

  TESCO STORES ČR a.s.
 • OMEGA plus s.r.o.

  OMEGA plus s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a.s.

  Iveco Czech Republic, a.s.
 • regionální Deník

  regionální Deník
 • Kraj Vysočina

  Kraj Vysočina
 • Nadace Terezy Maxové dětem

  Nadace Terezy Maxové dětem
 • Hledáme rodiče.cz

  Hledáme rodiče.cz
 • Nadační fond Albert

  Nadační fond Albert
 • Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme

  Nadační fond Tesco + Tesco, Vy rozhodujete, my pomáháme
 • Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Pardubický kraj

  Pardubický kraj
 • Evropská unie

  Evropská unie
 • Pomozte dětem

  Pomozte dětem
 • Město Chrudim

  Město Chrudim
 • Evropský sociální fond v ČR

  Evropský sociální fond v ČR
 • ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

  ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
 • ING Bank

  ING Bank
 • Město Svitavy

  Město Svitavy
 • LMC s.r.o.

  LMC s.r.o.
 • Jobs.cz

  Jobs.cz
 • TAP nábytek

  TAP nábytek
 • Nadace Sirius

  Nadace Sirius
 • Fokus Vysočina

  Fokus Vysočina
 • Evropský sociální fond

  Evropský sociální fond
 • Burza filantropie

  Burza filantropie
 • 89Vision pictures

  89Vision pictures
 • Medesa s.r.o.

  Medesa s.r.o.
 • Ekomonitor

  Ekomonitor
 • VS Chrudim

  VS Chrudim
 • Město Jihlava

  Město Jihlava
 • Centrum Jogy Malaya Pardubice

  Centrum Jogy Malaya Pardubice
 • Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice

  Kadeřnický salón Matrix Angel Pardubice
 • Kosmetický salón Nika, Chrast

  Kosmetický salón Nika, Chrast
 • Kruh zdraví Chrudim

  Kruh zdraví Chrudim
 • Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim

  Pracovny ŽENY s.r.o, Chrudim
 • Obec Klešice

  Obec Klešice
 • DM drogerie

  DM drogerie
 • IKEA

  IKEA
 • Nadace Agrofert

  Nadace Agrofert
 • Iniciativa Show Your Help

  Iniciativa Show Your Help
 • The Velux Foundations

  The Velux Foundations
 • Pražská plynárenská, a.s.

  Pražská plynárenská, a.s.
 • Včasná pomoc dětem

  Včasná pomoc dětem
 • Vodafone Czech Republic a.s

  Vodafone Czech Republic a.s
 • Citibank Europe plc

  Citibank Europe plc